Utskrift

Retningslinjer for avl og oppdrett

 

Retningslinjer for avl og oppdrett NAMK 01.01.2017

NKK`s etiske grunnregler for avl og oppdrett og avlsstrategi

 

Norsk Alaskan Malamute Klubb

NAMK's mål med hundeavl er: funksjonelt sunne hunder med en rasetypisk konstruksjon, mentalitet og 
bruksegenskaper, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Det 
vil alltid være hver enkelt oppdretter og hannhundeier sitt ansvar at denne målsetningen oppnås. 
Styret legger vekt på ærlighet, respekt og samarbeid i avlsarbeidet. 
 
Styret i NAMK kan benyttes til innhenting av faktaopplysninger og til å bidra med råd til de oppdrettere 
som ønsker det. Oppdretteren er selv ansvarlig for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som 
avlen frembringer. 
 
Avlsretningslinjen 5.4 vedr arvelig polynevropati, må NKK`s godkjente skjema for PN-gentest 
benyttes. Hvis testsvaret ikke er registrert i DogWeb må kopi av sertifikatet med svar på 
gentest sendes sunnhetskomiteen for oppføring på valpelisten. Det er per dd kun laboratoriet
ved Københavns Universitet og Laboklin i Tyskland som kan benyttes. 

 

1.  Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett 
    og i overensstemmelse med FCI's internasjonale parringsregler. Oppdretter må være medlem av 
    Norsk Alaskan Malamute Klubb og ha betalt medlemsavgift for inneværende år. 
 
2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med NAMK's formålsparagraf for å bevare 
    rasen og dens egenskaper. Oppdrettere skal holde seg orientert om rasens utvikling og tilstand i 
    forhold til forekomst av arvelige lidelser. Oppdrettere skal følge de avlsrestriksjoner som til enhver tid 
    gjelder for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer.   
 
3. Oppdretter skal varsle parringer til NAMK skriftlig med dato for parring. Kullet kommer på valpelisten 
    etter paring dersom NKK's etiske retningslinjer, NKK's avlsstrategi samt NAMK's retningslinjer er 
    overholdt. Hvis valpefødsel ikke er meldt NAMK skriftlig innen 75 dager etter parringsdato, strykes 
    kullet fra listen. Valpene skal registreres i NKK's register innen 6 mnd. etter fødselsdato. 

4. Avlsdyr skal være registrert i NKK's register eller i registre godkjent av NKK. 

5. Generell helse 

5.1   Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament. 
       Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal 
       ikke benyttes i avl. 

5.2   Avlsdyr skal være HD-røntget og avlest FRI før parring, og før oppføring på valpelisten.

5.3   Avlsdyr skal være øyelyst etter fylte 22 måneder med øyestatus kjent, før parring. Øyelysning for 
       norsk eide hunder skal være foretatt i Norge. For hunder som er registrert i andre land, gjelder 
       hjemlandets øyelysningsresultat. For frossen sæd etter utenlandske eller avdøde hannhunder, må 
       øyelysningen være gyldig da tapping fant sted. 
 
5.4   Minst ett av avlsdyrene skal være gentestet fri for arvelig polynevropati før parring. Det er ønskelig 
       at begge avlsdyr skal være gentestet. Der en av foreldre har ukjent status eller er bærer av 
       polynevropati, bør kullet gentestes for arvelig polynevropati før fylte 2 måneder. Avlsdyr etter to frie 
       foreldre regnes som frie. 

6.     Premiering - eksteriørutstilling 

6.1   Avlsdyr skal være stilt på offisiell/godkjent utstilling minst en gang etter fylte 15 måneder og 
       oppnådd minimum Good/God. 

7.     Alder 

7.1   Avlsdyr skal være min. 24 måneder på parringstidspunktet. Tisper må ikke ha fylt 6 år ved fødsel 
       av sitt første kull. 
Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges ved innmelding av kull til sunnhetskomiteen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Nkks skjema benyttes. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no.
 
Ei tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år. Ei tispe skal ikke pares etter fylte 9 år.

8.     Øvrige begrensninger 

8.1   Avlshunden bør ikke ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i 
       rasepopulasjonen i en 5-årsperiode. 

8.2   Tisper skal ikke føde valper på to påfølgende løpetider og de kan få maksimalt 5 kull. 

9.     Særlige tilfeller 

9.1   Dersom det av helt spesielle grunner er behov for å fravike NAMK's regler for avl og oppdrett, skal 
       oppdretter/hannhundeier søke styret i NAMK om dette vedlagt dokumentert begrunnelse. 

  

Revidert og gjeldene fra 01.01.2017